Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015, № 6 (55)

[Титул]

[Зміст]

Ісаєнков С. В., Самофалова Д. О. [Аналіз філогенетичного різноманіття протонно-натрієвих обмінників родини NHX рослинного походження] / {The phylogenetic diversity analysis of plant NHX Na+/H+ exchangers}

Станкевич С. В., Кава Л. П. [Рослини-резерватори хрестоцвітих блішок] / {Plants that reserve cruciferous flea beetles}

Доля М. М., Кордулян Р. О. [Періодичність масового розмноження шкідливих карантинних видів комах і прогноз їх поширення в Україні] / {The mass reproduction of harmful insects and prognosisof of their spreading in Ukraine}

Рябчун В. К., Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. [Методологія створення і господарсько-біологічні властивості нового сорту тритикале ярого Дархліба харківський] / {The methodology of creation and the economic and biological properties of the new varieties of spring triticale Darkhliba kharkivs'kyi}

Россихіна-Галич Г. С., Лихолат Ю. В., Серга О. І., Григорюк І. П. [Активність ферментів каталази і пероксидази в листках й коренях проростків генотипів кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи] / {The activity of enzymes catalase and peroxidase in leaves and roots of plantlets maize genotypes under the influence of soil herbicides and drought}

Курченко І. М. [Розповсюдження ендофітної мікобіоти в рослинах сфагнових боліт Полісся України] / {Distribution of endophytic mycobiota in sphagnum bog plants of Ukrainian Polissya}

Манішевський В. М. [Вплив мінеральних добрив у захисті ріпаку ярого проти фомозу] / {Influence of mineral fertilizers in the spring rape protection against phomosis}

Сорока Л. В. [Ефективність сортів руколи посівної у Правобережному Лісостепу] / {Efficiency of rocket salad varieties at the Right bank forest Steppe}

Примак І. Д., Панченко О. Б. [Вплив механічного обробітку ґрунту та удобрення у спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України на агрофізичні властивості чорнозему типового] / {Productivity change of typical black soils methods of cultivation and fertilizing in the Central Forest-steppe of Ukraine}

Макаренко Н. А., Сальнікова А. В. [Органічне виробництво продукції рослинництва: інтегральна оцінка придатності грунтів] / {Integral assessment fitness soil organic farms requirements of crop production}

Буцик Р. М. [Продуктивність суниці залежно від типу садивного матеріалу в Правобережному Лісостепу України] / {The productivity of strawberries depending on the type planting stock in the Right-bank Forest-steppe of Ukraine}

М'ялковський Р. О. [Динаміка вмісту основних елементів живлення рослин картоплі за різних доз мінеральних добрив] / {Dynamics of the content of major nutrients of potato plants with different doses of mineral fertilizers}

Чаплоуцький А. М., Мельник О. В. [Активність росту дерев яблуні залежно від способу і строку обрізування] / {Growth potency of an apple-tree depending on pruning type and term}

Чернега Т. О. [Вплив заходів захисту на видову забур’яненість посівів сої] / {The influence of plant protection application on different species of weeds in soy bean fields}

Гальчинська О. К., Козловська А. В. [Отодектоз котів: сучасні підходи у діагностиці та лікуванні] / {Otodeсtes ofcats. modern approaches of diagnosis and treatment}

Куликова В. В., Уховський В. В. [Кріоконсервування патогенних лептоспір Leptospira interrogans] / {Cryopreservation of pathogenic leptospires – Leptospira interrogans}

Томчук В. А. [Характеристика колоїдної системи жовчі за лікування диспепсії телят ентеросорбентами] / {Characteristics of colloid system of bile in the treatment of dyspepsia of calves  by enterosorbents}

Куліда М. А. [Альтернативні шляхи антисептичної терапії за гнійних отитів із врахуванням факторів клітинного імунітету хворих тварин] / {Alternative ways of antiseptic therapy by  running ear with taking into account of factors of cellular immunity of sick animals}

Козленко Т. Г., Мартинюк О. Г. [Особливості клінічного прояву каліцивірусної інфекції котів у м. Києві] / {Features of clinical manifestations of calicivirus infection in cats in Kiev}

Масловата С. А. [Оцінка декоративності видів роду Ulmus l. та їх форм у Правобережному Лісостепу України] / {Assessment of decorativeness of species ulmus l. genus and their forms in the Right bank Forest steppe of Ukraine}

Клименко Ю. О., Мороз В. В., Дружина М. М., Кондратьєв В. В. [Стан Querceta roboris середнього віку парку „Феофанія”  (м. Київ)] / {Condition of middle-aged querceta roboris in park „Theophaniya” (Kyiv city)}

Зібцева О. В. [Озеленення прибудинкових територій центральної частини м. Вишгорода] / {Green plantations of territories adjacent to houses in thе Vyshgorod downtown}

Бондар Ю. О. [Стан соснових насаджень зони відчуження Чорнобильської АЕС у віддалений період] / {The conditions of pine plantations Chernobyl exclusion zone in the remote period}