Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2015, № 7 (56)

[Титул]

[Зміст]

Бобошко О. П., Панюта О. О., Таран Н. Ю., Ємельянов В. І.[Використання мікроскопічних методів досліджень калози у вивченні реакцій стрестолерантності проростків пшениці за патогенезу] / {Microscopic methods in callose study and their application in wheat seedlings protective reactions research under pathogenesis}

Bogolyubov V. M.[Foundation of contents teaching materials ecologist training for competence in the context of sustainable development]

Синетар Е. О., Брич О. І., Покас О. В.[Вплив наномодифікованих середовищ на біологічні властивості Escherichia coli ATCC 25922] / {Influence of nanomodified media on biological properties of Escherichia coli ATCC 25922}

Волощук Н. М.[Видовий склад мікроміцетів компосту для вирощування печериці двоспорової на різних етапах його приготування] / {Micromycetes diversity in champignon compost at different stages of its preparation}

Корховий В. І.[Значення об’єкта, що становить національне надбання в науковому процесі] / {Value of the object, the national properties, in the scientific process}

Koshevskyi I. I., Turchak O. M., Zotsenko Y. M.[Biological objectivation of measures of pea protection from downy mildew]

Новицький В. П., Маціборук П. В., Кава Л. П.[Аргінін як екобезпечний стимулятор репродуктивної функції плідників:  теоретико-практичне обґрунтування] / {Arginine as an environmentally safe stimulant reproductive function of males: theoretical and practical study}

Kalenska S. M., Tokar B. Y.[Influence fertilizers and retardant  protection on dynamics chlorophyll content in leaves of spring barley]

Жеребко В. М.[Вплив бур'янів і догляду за посівами на якісні показники урожаю сої] / {The impact of weeds and care of crops qualitative indicators of soybean crop}

Піковська О. В.[Вплив різних систем обробітку грунту і удобрення на структурний стан чорнозему типового] / {Іnfluence оf dіfferent tіllаge оf sоіl аnd fertіlіzer оn the structurаl stаte оf typіcаl chernоzem}

Підан Л. Ф.[Мікробіологічна активність  ризосфери соняшника за дії гербіциду Фюзилад форте 150 та регулятора росту рослин Радостим] / {Microbiological activity sunflower rhitzosphere of gibricide Fusillade forte 150 and plant growth regulator Radostim}

Kovalenko V. P.[Medic productivity depending on seeding rate in Right bank Forest-steppe of Ukraine]

Балабак О. А.[Агротехнологічні заходи прискореного вирощування садивного матеріалу сортів і форм фундука (Corylus domestica kosenko еt opalko) методом зеленого живцювання] / {Agrotechnological modes of accelerated raising of hazelnut forms and cultivars (Corylus domestica kosenko еt opalko) planting stock by the green cutting method}

Кутовенко В. Б., Попко К. Р.[Агробіологічна оцінка сортів салату посівного (Lactuca sativa) в умовах Північного Лісостепу України] / {Agrobiological evaluation varieties salad sowing (Lactuca sativa) in a Northern Forest steppe Ukraine}

Жовтун М. В.[Основні елементи формування продуктивності сортів коріандру посівного залежно від норми висіву та рівня мінерального живлення] / {Key elements of forming productive varieties coriander seeding depending oFF seeding rate and level mineral nutrition}

Шевчук Т. В.[Біохімічні показники крові товарного молодняку сріблясто-чорних лисів, вирощеного на різнохарактерних раціонах] / {Blood biochemical parameters merchantability youngsters silver-black foxes raised on diets of varying}

Киричук Г. Є.[Особливості хронічної дії іонів деяких важких металів (Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+) на основні фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius purpura] / {Peculiarities of some heavy metals ions (Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+ and Ni2+) long-time action on main physical and chemical properties of haemolymph Planorbarius purpura}

Алієв М. А., Угнівенко А. М.[Система менеджменту виробництва молока в ТОВ «Байсерке-агро» республіки Казахстан] / {The management system of milk production in LLP "Вayserke-agro" of the republic of Kazakhstan}

Томчук В. А.[Ліпідний та жирно-кислотний склад крові новонароджених телят, хворих на гострі розлади травлення та після застосування ентеросорбентів] / {Lipid and fatty acid composition of the blood of newborn calves suffering acute indigestion and after application of enterosorbents}

Масалович Ю. І., Любецький В. Й., Деркач С. С.[Цитологічна картина мазків-відбитків слизової оболонки піхви кролиць] / {Cytological picture of smears of the vaginal mucosa of rabbits}

Вітенко В. А.[Підходи до стандартизації декоративних форм Morus alba L.] / {Results of growing vegetative rootstocks for formed diversity of Morus alba L.}

Томашевська Т. В., Гордійко Н. О.[Система моніторингу техногенних об’єктів на основі хмарних технологій] / {Cloud-based monitoring system technogenic objects}